خانه مهارت هاکاربردی اصطلاحات انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی

توسط محمد‌حسین عامری
idioms

اصطلاحات انگلیسی بخش جدایی ناپذیر یادگیری و استفاده از این زبان هستند، اگر شما هم مثل ما علاقه مند به دیدن فیلم و سریال های انگلیسی زبان و یا اخبار انگلیسی و یا حتی مطالعه متون اخبار هستید، یادگیری اصطلاحات زیر کمک شایانی به شما خواهد کرد.

Out of sight, out of mind

از دل برود هر آنکه از دیده برفت

Look before you leap

بی گدار به آب نزن

Leave no stone unturned

به هر دری زدن، از هیچ تلاشی دریغ نکردن

In cold blood

در کمال خونسردی و بی رحمی

Get on someone’s nerves

روی اعصاب کسی رفتن

Keep an eye on something

مراقب چیزی بودن

Keep up with the Joneses

چشم و هم چشمی کردن

The biter bit

دست بالای دست بسیار است

Killing/wasting time

وقت كشی

It’s no use trying to talk to him

صحبت کردن با اون فایده ای ندارد

You have my word

من بهت قول ميدم

Never mind

بیخیال (مهم نیست)

I wasn’t born yesterday

موهامو تو آسیاب سفید نکردم

To flog a dead horse

آب در هاون کوبیدن

Get out of hand

از کنترل خارج شدن

To bite off more than you can chew

لقمه بزرگتر از دهن برداشتن

Feel under the weather

احساس ناخوشی کردن، احساس کسالت کردن

Break a leg

موفق باشی

To learn the ropes

فوت و فن چیزی را یاد گرفتن

Speak of the devil

حلال زاده است

To add insult to injury

نمک روی زخم پاشیدن

To know something like the back of your hand

شناختن چیزی مثل کف دست

go up in smoke

دود شد رفت هوا

red tape

کاغذ بازی (اداری)

Out of the frying pan into the fire

از چاله به چاه افتادن

Achilles heel

پاشنه آشیل

Crocodile tears

اشک تمساح

business is business

 حساب حساب است کاکا برادر

To kill two birds with one stone

 با یک تیر دو نشان زدن

When pigs fly

عمراً – خواب دیدی خیره – اگر پشت گوشت رو دیدی – شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لاف لاف خورد گه دانه دانه

Costs an arm and a leg

خیلی گران

The Top Dog

سر دسته – رئیس

When it rains, it pours

بد که میاد از همه طرف میاد.

Cold fish

 آدم سرد و یخ 

To chicken Out

To chicken Out

جا زدن – ترسیدن

Let The Cat Out Of The Bag

بند آب دادن – لو دادن

Scratch someone’s back

هوای کسی را داشتن     

Hit The Books

درس خواندن

Black and White

سهل و آسان

Hit The Nail On The Head

درست حدس زدن/ به هدف زدن

You hit the nail on the nail there, David!

درست حدس زدی، دیوید!

Keep it to yourself

پیش خودت بمونه

Don’t pick on me

سر به سرم نذار

Keep in the picture

در جریان امور قرار دادن

mind your step

جلوی پاتو نگاه کن

Keep back

جلو نیا

Don’t mention it

قابلی ندارد

By all means

مسلماً!

He went back on his word / He broke his word/promise

زیر قول خود زد

Keep an eye open on something

مراقب چیزی بودن

Heart and soul

با دل و جان/ با تمام قوا

It is necessary to have an end

داشتن یك هدف ضروری است

As sweet as honey

به شیرینی عسل

It’s all down to luck

این همش به خاطر شانسه

Keep someone posted

در جریان گذاشتن

It’s rotten to the core

آب از سرچشمه گل آلود است

Jump the gun

زودتر از وقت شروع کردن / قبل از موعد کاری را انجام دادن / عجله کردن

Keep one’s ear to the ground

گوش به زنگ بودن

Cash down

فقط نقد

Welcome back

رسیدن بخیر

Bring somebody back to knee’s

کسی را شکست دادن

I’ve no word to express my seep gratitude

جداً نمی دونم چطور از شما تشکر کنم

Bless you

عافیت باشه (بعد از عطسه)

Hands off

دست نزنید

Talk turkey

صاف و پوست کنده حرف زدن/ رک حرف زدن

Come clean

صادق بودن

I had fortune on my side

بخت یارم بود

Buy off

رشوه دادن

It’s between to our ears

بين خودمون باشه (بين خودمون بمونه)

Fancy meeting you

چه عجب از این طرفا

What a mess!

چه افتضاحی!

That crows it al

همینو کم داشتیم

He has a big mouth

دهن لق است.

Hear me out first

اول گوش کن ببین چی می گم

Keep me updated

من رو در جریان کارات بذار

Make a big deal about something

از كاه كوه ساختن

It’s my treat

نوبت منه (كه حساب كنم)

Step on it

گاز بده (تند برو)

Make up one’s mind

تصمیم گیری کردن

Live and let live

زندگی خودتو بکن

Sell short‌

دست كم گرفتن
مثلا وقتي مي گویيم فلانی را دست كم نگير

I got cold feet

دستپاچه شدم

How on earth

آخر چطور؟

It’s as good as a chocolate teapot

به درد هیچ کاری نمی خوره

you can’t make an omelette without breaking eggs

نابرده رنج گنج میسر نمی شود

you’ve got to crack a few eggs to make an omelette

نابرده رنج گنج میسر نمی شود

To play for time / to hang back

دست رو دست گذاشتن، این پا و اون پا کردن

To step on someone’s toes

پا تو کفش کسی کردن

I will eat my hat

اسممو عوض می کنم

Don’t Take It Out On Me

تلافیشو سر من در نیار

Shake a Leg: Hurry!

دست بجنبون، تکون بخور (یالا)

joking apart

از شوخي گذشته

کار از شوخي گذشته

Stop playing innocent

خودت رو به موش مردگی نزن

ادای بی گناهارو در نیار

My job is on line

کارمو از دست دادم

The damage is done

کار از کار گذشته

No laughing matter

خنده دار نیست

I see red

خون جلو چشمامو گرفته

He / She reads me like a book

او منو مثل کف دستش می شناسه

Have egg on your face

سکه یه پول شدن

As you wish, God

خدایا راضی ام به رضای تو

He has an evil eye

چشماش شوره

That was the fate

قسمت همين بود

The early bird catches the worm

سحرخیز باش تا کام روا شوی

To go dutch

دُنگی حساب کردن

Frankness is his greatest virtue

صراحت بیان بزرگترین حسن اوست

Pull someone’s leg

کسي را دست انداختن

He has not a penny to bless himself with

گور نداره که کفن داشته باشد.

From dawn to dusk

از کله ی سحر تا بوق سگ

Don’t be such a nag

اینقدر نق نقو نباش

Let’s hit the road

بزن بريم (منظور مسافرته)

What’s cooking?

قضيه چيه؟

It’s the end of me

بیچاره شدم

He doesn’t care a pin

ککش هم نمی گزه

Cross my heart

به جون خودم قسم

Have / Get butterflies

دلشوره داشتن

Hush money

حق السّکوت

No news is Best news

بى خبرى، خوش خبریست.

Apple polisher

پاچه خوار

Tit for tat

این به اون در

You can not make fool of me

نمی تونی منو گول بزنی

Take / Have a seat, please

بفرمایید بشینید

what is eating you?

چی ناراحتت می کنه؟

I washed my hands of you

ازت نا امید شدم

Ball of fire

آتیش پاره

Hunger is the best sauce

آدم گرسنه سنگ هم می خوره

Money does not grow on trees

پول که علف خرسِ نیست

I am sore at her

دل خوشی ازش ندارم

For a rainy day

باشه واسه روزه مبادا

He put me to Shame

آبرومو برد

I’m a bit lost

یه کوچولو گیجم

I am allergic to rice

به برنج حساسیت دارم

Zip it up

دهنتو ببند

Save one’s neck

به داد کسی رسیدن

Wishes don’t Wash dishes

با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمی شه

May God bless his soul

خدا او را رحمت کند

Has the penny dropped?

دوزاریت افتاد؟

It’s a piece of cake

مثل اب خوردنه

My heart is heavy

دلم گرفته

I know what you are going through

می دونم چه رنجی داری می کشی!

I know it from A to Z

سیر تا پیاز قضیه رو می دونم

This is the limit

ديگر شورش در آمده

I’m tied up

دستم بند است.

Don’t get fresh with me

پسر خاله نشو

Let get this off my chest

بزار حرف دلمو برات بگم

He missed the aim / point

تیرش به سنگ خورد.

stay tight

قوی باش

Goodness is better than beauty

سیرت نیکو به از صورت زیبا است

Are you out of your mind? or Are you nuts?

زده به سرت؟

It’s none of your business

به تو هیچ ربطی نداره

The brain drain

فرار مغزها

Have mercy on me

چاپلوسی نکن

If I get my hands on him

اگه دستم بهش برسه

I am all eyes

من چهار چشمی مراقبم.

My hair stood on end

مو به تنم سیخ شد.

Rate this post

related posts

پیام بگذارید