خانه تحلیل اقتصادیمالی و اقتصاد رفتاری بررسی تأثیر قیمتی آگهی‌های منتشرشده عرضه عمده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و وقوع پدیده دمرانی با استفاده از روش مطالعه رویداد