خانه تحلیل اقتصادیمالی و اقتصاد رفتاری بررسی تأثیر قیمتی آگهی‌های منتشرشده عرضه عمده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و وقوع پدیده دمرانی با استفاده از روش مطالعه رویداد

بررسی تأثیر قیمتی آگهی‌های منتشرشده عرضه عمده سهام شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و وقوع پدیده دمرانی با استفاده از روش مطالعه رویداد

توسط محمد‌حسین عامری

چکیده
با توجه به با اهمیت بودن اطلاعات همراه با عرضه عمده سهام شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران ما تأثیر قیمتی ناشی از نشت اطلاعات آگهی‌های عرضه عمده سهام منتشرشده در بورس اوراق بهادار تهران را در سال‌های 96-1394 بررسی کردیم. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه رویداد اثر انتشار عمومی آگهی عرضه‌های عمده را بر روی قیمت سهام شرکت‌های عرضه‌شده بررسی و مشاهده کردیم که بازده تجمعی در اطراف روز انتشار آگهی بسیار بالا است و انتشار آگهی عرضه عمده سبب ایجاد بازده تجمعی میانگین غیر نرمال مثبت شده است و آگهی عرضه به‌طور متوسط سبب افزایش ارزش شرکت‌ها شده است. سپس با تحلیل رگرسیون بازده تجمعی غیر نرمال پنجره‌های مختلف زمانی بر روی متغیر مجازی ناشی از رویداد مشاهده کردیم که بازده تجمعی غیر نرمال تحت تأثیر عرضه عمده رخ‌داده است. در پایان نتیجه گرفتیم که نشت اطلاعات آگهی‌های عرضه عمده قبل از انتشار عمومی آگهی به‌طور متوسط سبب ایجاد بازده غیر نرمال قیمتی برای افراد مطلع شده است.

http://fej.iauctb.ac.ir/article_541838.html

http://fej.iauctb.ac.ir/article_541838_34777e69b0c8e055ba7b45ccce653778.pdf

Rate this post

related posts

پیام بگذارید