خانه مهارت هاکاربردی ضرب المثل های انگلیسی

ضرب المثل های انگلیسی

توسط محمد‌حسین عامری
ضرب المثل

To go with the stream

همرنگ جماعت شدن

There is no smoke without fire

تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

Every cloud has a silver lining

در نا امیدی بسی امید است

Absence makes the heart grow fonder

دوری و دوستی

Too many cooks spoil the broth

آشپز که دوتا شد غذا یا شور میشه یا بی نمک

The grass is always greener on the other side of the hill

مرغ همسایه غازه

People who live in glass houses should not throw stones

عیبجو عیب خودش را نمی بیند

When in Rome do as the Romans do

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو

As you make your bed, you must lie in it

خود کرده را تدبیر نیست

From the cradle to grave

زگهواره تا گور دانش بجوی

All that glitters is not gold

هر گردی گردو نیست

East or West, home is the best

هیچ جا خونه خود آدم نمیشه

All things come to him who waits

گر صبر کنی ز غوره حلوا سازی

Don’t bite the hand that feeds you

نمک خوردن و نمکدون شکستن

You see nothing, you hear nothing

شتر دیدی ندیدی

What is done cannot be undone

آب رفته به جوی باز نمی گردد

A miss is as good as a mile

آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

A friend in need is a friend indeed

دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی

What’s past is past / Let bygones be bygones

گذشته ها گذشته

Birds of a feather flock together

کبوتر با کبوتر باز با باز

Where one door shuts another opens

خدا گر زحکمت ببندد دری، زرحمت کشاید در دیگری

Something is better than nothing

کاچی به از هیچی

To get up on the wrong side of the bed

از دنده چپ برخاستن

Fine words butter no parsnips

از حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمی شود

To have a finger in every pie

نخود هر آشی بودن

Do as you would be done

با دیگران همانطوری رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند

A penny saved is a penny earned / Many a little makes a mickle

قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود

All is well that ends well

شاهنامه آخرش خوش است

To make a mountain out of a molehill

از کاه کوه ساختن

As you sow, so shall you reap

هر چه را بکاری همان را درو می کنی

Cut your coat according to your cloth

پایت را به اندازه گلیمت دراز کن

Business is business

حساب حساب است کاکا برادر

Easy come, easy go

باد آورده را باد می برد

One swallow does not make a summer

با یک گل بهار نمی شود

Beauty is in the eye of the beholder

علف به دهن بزی شیرین بیاد

Actions speak louder than words

دو صد گفته چون نیم کردار نیست،

به عمل کار برآید به سخن دانی نیست

Where there is a will there is a way

خواستن توانستن است

Strike while the iron is hot

تا تنور داغ است نان را بچسپون

Fine feathers make fine birds

مردم عقلشان به چشمشان است

Haste is of the devil

عجله کار شیطان است

The early bird catches the worm

سحر خیز باش تا کامروا باشی

It’s never too late to mend

جلوی ضرر را از هر کجا که بگیری منفعت است

Be more catholic than the pope

 کاسه داغ تر از آش

Horses for courses

هر کسی را بهر کاری ساختند

practice makes perfect

کار نیکو کردن از پر کردن است

 

Rate this post

related posts

پیام بگذارید