خانه تحلیل بازارهابازار بورس فیلترهای دیده بان بازار در بورس تهران

فیلترهای دیده بان بازار در بورس تهران

توسط محمد‌حسین عامری
filter

دوستان سلام

برای فیلتر نویسی در بورس کافیه به قیمت دیده بان بازار سایت مدیریت فناوری بورس برید

سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران

برای اینکه شما عزیزان بتوانید به راحتی از فیلتر نویسی در بورس تهران استفاده کنید نمونه فیلترهای قابل استفاده را در ادامه قرار میدهم.

سلب مسئولیت: فیلترهای ارائه شده تنها جنبه آموزشی داشته و هر گونه استفاده از آن به هر نحو تنها بر عهده فرد استفاده کننده خواهد بود.

فیلتر نمایش بازگشایی اختیار معامله در بورس تهران

ای اینکه بتوانید اختیار خرید ها یا اختیار فروش های بورس تهران را در زمان بازگشایی رصد کنید می توانید از فیلتر زیر استفاده کنید. فیلتر بازگشایی اختیار ها (py)==1 && (pl)> 0

فیلتر نمایش معاملات بلوکی

(l18)[(l18).length-1]=='2'

فیلتر نمایش حق تقدم ها

(l18)[(l18).length-1]=='ح'

نمادهایی که بیش از 3 برابر میانگین حجم ماهیانه معامله شدند

(tvol)>3*(([ih][0].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][19].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][29].QTotTran5J)/30)

 

 

سهم های که با صف فروش باز شدند و هنوز صف هستند

(pmax)==(tmin)

سهم های که با صف خرید باز شدند و هنوز صف هستند

(pmin)==(tmax)

نمادهایی که در کف قیمتی روزانه معامله می شوند

(po1) == (tmin)

نمادهایی که در سقف قیمتی روزانه معامله می شوند

(pd1) == (tmax)

نمادهایی که حجم خرید حقوقی بیش از نیمی از حجم روزانه

(ct).Buy_N_Volume > (tvol) * 0.5

نمادهایی که بیش از دو برابر میانگین حجم ماه معامله و صف خریدند

(tvol)>=2*(([ih][29].QTotTran5J+[ih][28].QTotTran5J+[ih][27].QTotTran5J+[ih][26].QTotTran5J+[ih][25].QTotTran5J+[ih][24].QTotTran5J+[ih][23].QTotTran5J+[ih][22].QTotTran5J+[ih][21].QTotTran5J+[ih][20].QTotTran5J+[ih][18].QTotTran5J+[ih][17].QTotTran5J+[ih][16].QTotTran5J+[ih][15].QTotTran5J+[ih][14].QTotTran5J+[ih][13].QTotTran5J+[ih][12].QTotTran5J+[ih][11].QTotTran5J+[ih][10].QTotTran5J+[ih][9].QTotTran5J+[ih][8].QTotTran5J+[ih][7].QTotTran5J+[ih][6].QTotTran5J+[ih][5].QTotTran5J+[ih][4].QTotTran5J+[ih][3].QTotTran5J+[ih][2].QTotTran5J+[ih][1].QTotTran5J+[ih][0].QTotTran5J)/30)&&(qd1)>0&&(pd1)==(tmax)

نمادهايي که حقوقي بيش از ميانگين حجم سه ماهه فروش داشته

(ct).Sell_N_Volume>[is5]

فیلتر صف خرید بالای یک میلیارد تومان

(pd1)==(tmax)&&(qo1)==0&&(qd1)*(pd1)>=10000000000

فیلتر صف فروش بالای یک میلیارد تومان

(po1)==(tmin)&&(qd1)==0&&(qo1)*(po1)>=10000000000

فیلتر قيمت پايانی 3 درصد بزرگتر از آخرين معامله

یا قیمت آخرین معامله حداقل سه درصد پایین تز از قیمت پایانی است

(pc)>=1.03*(pl)

فیلتر نمادهایی که قیمت آخرین کمتر از 1- و قیمت پایانی بیش از 1+

(plp)<=-1&&(pcp)>=1

فیلتر نمادهایی که آخرين قيمت کمتر از 1- درصد و قيمت پاياني بیشتر از 1+ درصد

(plp)<=-1&&(pcp)>=1

فیلتر صف فروش 2 برابر حجم مبنا

(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)

فیلتر آخرین قیمت 3 درصد بیشتر از قیمت پایانی

1.03*(pl)>=(pc)

فیلتر صف خرید کم حجم

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol)

فیلتر آستانه صف خرید در بازار بورس

(po1)<= (tmax) && (po1)>= (tmax)-1 && (pd1)<(tmax)

نمادهایی که قیمت آخرین معامله آنها حداقل 20 درصد کمتر از 20 روز پیش است

(pl)<=([ih][20].PClosing*0.8)

فیلتر باکس سنگین خرید در بورس

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>=2*((qo1)*(po1)+(qo2)*(po2)+(qo3)*(po3)) && (pl)>=(py) && (pl)!=(tmax) && (tno)>30 && (ct).Buy_CountI >= ((ct).Sell_CountI)

فیلتر ترکیبی خرید حقوقی در سهم کوچک

سهم های کوچکی که حقوقی بیش از 30 درصد خریدار بوده

(z)*(pl) < 1000000000000 && (ct).Sell_N_Volume <=(ct).Buy_N_Volume && (ct).Buy_N_Volume >=0.3*(tvol)

نمادهایی که 4 روز متوالی منفی بودند

[ih][3].Pclosing > [ih][2].Pclosing && [ih][2].Pclosing > [ih][1].Pclosing && [ih][1].Pclosing > [ih][0].Pclosing

فیلتر جمع شدن صف فروش و گرفتن گارد صعودی

true==function()
{
if((tvol)>(bvol) && (pmin)== (tmin) && ((pl)-(pc))/(pl)*100>1.5 && (ct).Sell_CountI >= (ct).Buy_CountI && (tno)>5 && (tno)>20)
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()

فیلتر نمادهایی که تعداد فروشندگان بیشتر از 2 برابر خریداران

در این موارد قدرت خریداران بیش از دو برابر فروشندگان است

2*((ct).Buy_CountI) <= (ct).Sell_CountI

فیلتر نمادهایی که کف قیمتی 3 روز گذشته را در بازار داشته

(pl)<[ih][2].PriceMin && (pl)<[ih][1].PriceMin && (pl)<[ih][0].PriceMin

فیلتر حقوقی بیش از 70 درصد حجم معامله را خریدار بوده است

(ct).Buy_N_Volume >= (tvol) * 0.7

فیلتر سهام صعودی که احتمال رشد در بورس را دارند

(pc)>=(py) && (bvol)<200000 && (plp) >= 1.5

فیلتر نمادهایی هایی که آخرین قیمت معامله بالاترین قیمت روز و صف خرید هم نیست

(pl)==(pmax) && (pl)!=(tmax)

فیلتر نمادهایی که صف فروش دارند

(po1) == (tmin) && (zo1)!=0

فیلتر نمادهایی که صف خرید بیشتر از حجم مبنا در بورس دارند

(pd1) == (tmax) && (qd1)>(bvol)

فیلتر نمادهایی که با اختلاف منفی 2 از پایانی در حال معامله

برای ویرایش این فیلتر می توانید مقدار 2 را با مقدار دلخواهتان عوض کنید

(plp)<(pcp)&&(plp)-(pcp)<-2&& (tno)>10 && (tvol)> (bvol)

فیلتر نمادهایی که صف خرید دارند

(pd1) == (tmax) && (qd1)!=0

فیلتر نمادهایی که با اختلاف مثبت 2 از پایانی در حال معامله

برای ویرایش این فیلتر می توانید مقدار 2 را با مقدار دلخواهتان عوض کنید

(plp)>(pcp)&&(plp)-(pcp)>2&& (tno)>10 && (tvol)> (bvol)

فیلتر نمادهایی که نوسان بیش از 5 درصد در روز داشته اند

برای تغییر دامنه این فیلتر می توانید مقدار 0.05 را کاهش یا افزایش دهید.

((pmax)-(pmin))/(pmin) >= 0.05

فیلتر شرکت های زیان ده که P/E پی بر ای کمتر از صفر دارند

(pe)<0

فیلتر نمادهای با صف خرید بیش از 3 برابر حجم مبنا

برای ویرایش این فیلتر می توانید مقداد 3 را با مقدار دلخواه عوض کنید

(pd1) == (tmax) && (qd1)>=3*(bvol)

فیلتر نمادهای با صف فروش بیش از 3 برابر حجم مبنا

برای ویرایش این فیلتر می توانید عدد 3 را با مقدا دلخواهتان عوض کنید

(po1) == (tmin) && (qo1)>=3*(bvol)

قیمت پایانی بیشتر از دیروز و سفارش‌های خرید بیش از 3 برابر فروش و حجم معاملات بیش از 2 برابر حجم مبنا

(pc)>(py) && (tvol)>=2*(bvol) && ((qd1)+(qd2)+(qd3))>(3*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

فیلتر نمادهایی که قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز است

(pc)<(py)

فیلتر نمادهایی که قیمت آخرین معامله سهم ها کمترین قیمت روز باشد

(pmin)==(pl)

فیلتر نمادهایی که مجموع سفارش های خرید در آن ها بیش از 50 برابر سفارش های فروش است

سهم هایی که سفارش های خرید در آنها بیش از 50 برابر سفارش های فروش باشد. این فیلتر بورسی کاربردی و مهم فاکتور خوبی برای سرمایه گذاری در بورس است.

((qd1)+(qd2)+(qd3))>(50*((qo1)+(qo2)+(qo3)))

فیلتر نمادهای با صف خرید پنج برابر حجم مبنا

(pd1)==(tmax) && (qd1)>=5*(bvol)

فیلتر نمادهای با فشار فروش حقیقی و حقوقی در بورس تهران

(qd1)+(qd2)+(qd3)<((qo1)+(qo2)+(qo3))/10

فیلتر افزایش حجم معاملات یا فیلتر حجم های مشکوک

افزایش حجم معاملات با این فیلتر قابل مشاهده است (این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که افزایش حجم معاملات نسبت به 3 ماه و 12 ماه گذشته داشته اند و به عنوان فیلتر حجم‌های مشکوک نیز شناخته می شود)

(tvol)> [is5] && (tvol)>2*[is6]

فیلتر سهم هایی که در یک ماه بیش از 20 درصد افت داشته اند

این فیلتر بورسی مهم سهم هایی را نشان می دهد که در یک ماه گذشته 20 درصد افت داشته اند.

([ih][20].PriceMax-(pl))/[ih][20].PriceMax>.20

فیلتر نمادهایی کف قیمتی سه ماهه (فیلتر کف قیمتی 90 روزه) بورس تهران

فیلتر کف قیمتی سه ماهه یک سهم در بورس را نشان می دهد و همچنین می گوید که نقدینگی در سهم افزایش پیدا کرده است.

(Math.min( [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin , [ih][4].PriceMin , [ih][5].PriceMin , [ih][6].PriceMin , [ih][7].PriceMin , [ih][8].PriceMin , [ih][9].PriceMin , [ih][10].PriceMin , [ih][11].PriceMin , [ih][12].PriceMin , [ih][13].PriceMin , [ih][14].PriceMin , [ih][15].PriceMin , [ih][16].PriceMin , [ih][17].PriceMin , [ih][18].PriceMin , [ih][19].PriceMin , [ih][20].PriceMin , [ih][21].PriceMin , [ih][22].PriceMin , [ih][23].PriceMin , [ih][24].PriceMin , [ih][25].PriceMin , [ih][26].PriceMin , [ih][27].PriceMin , [ih][28].PriceMin , [ih][29].PriceMin , [ih][30].PriceMin , [ih][31].PriceMin , [ih][32].PriceMin , [ih][33].PriceMin , [ih][34].PriceMin , [ih][35].PriceMin , [ih][36].PriceMin , [ih][37].PriceMin , [ih][38].PriceMin , [ih][39].PriceMin , [ih][40].PriceMin , [ih][41].PriceMin , [ih][42].PriceMin , [ih][43].PriceMin , [ih][44].PriceMin , [ih][45].PriceMin , [ih][46].PriceMin , [ih][47].PriceMin , [ih][48].PriceMin , [ih][49].PriceMin , [ih][50].PriceMin , [ih][51].PriceMin , [ih][52].PriceMin , [ih][53].PriceMin , [ih][54].PriceMin , [ih][55].PriceMin , [ih][56].PriceMin , [ih][57].PriceMin , [ih][58].PriceMin , [ih][59].PriceMin ))> ( ( Math.min( (pmin) , [ih][1].PriceMin , [ih][2].PriceMin , [ih][3].PriceMin )) ) &&(tvol) >= (bvol) &&(tvol) >200000

فیلتر پیش بینی بازار فردا بازار بورس تهران

سهم هایی را نشان می دهد که احتمالا فردا مثبت خواهند بود. فیلتر پیش بینی بازار فردا از جمله فیلترهای مهم و کاربردی بورس است و پیشنهاد می کنیم حتما از این فیلتر مهم استفاده کنید.

(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)<=7000000&&(plp)>=(pcp)+ 1.5&&(eps)>0

فیلتر نمادهایی که احتمالا در آخرین روزهای منفی خود هستند

این فیلتر سهم هایی را نشان می دهد که روزهای زیادی منفی بوده است و در حال اتمام دوره منفی و قرار گرفتن در کانال صعودی است را نشان می دهد.

((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)) || ((pf)<(py) && (plp)<1 && (tno)>10 && (pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin) )

فیلتر نمادهایی که در یک روز بیش از 5 درصد نوسان داشتند

این فیلتر سهم های نوسانی را نشان می دهد و سهم هایی را معرفی می کند که کمترین قیمت و بیشترین قیمت در روز 5 درصد نوسان دارند. اگر خواستید دامنه نوسان سهم را تغییر دهید کافیه تا عدد 5 را تغییر دهید، مثلا اگر 5 بزارید 10 سهم هایی را نشان می دهد که 10درصد نوسان داشته اند.

((pmax)-(pmin))/((pmin)*100>5)

فیلتر مقدار CCI نمادها در بورس تهران

این فیلتر مقدار CCI نمادها در بورس را نشان می دهد. در این فیلتر مقادیر در فیلد cfield0 نمایش داده می شود و با توجه به استراتژی معاملاتی خود می توانید مقادیر را تغییر دهید.

true==function(){ var i,j,tp,smtp,nd,smnd,cci var stp=0 var snd=0 for(i=0;i<14;i++) { j= 13 – i tp=([ih][j].PriceMax + [ih][j].PClosing + [ih][j].PriceMin) / 3 stp=stp+ tp smtp=stp/(i+1) nd=Math.abs(smtp – tp) snd=snd+ nd smnd=snd / (i+1) cci= ((tp-smtp) /smnd) /0.015 } (cfield0)=AdvRoundColor(cci,1) return (1) }()

فیلتر استوکاستیک نمادهای بورس تهران

در این فیلتر مقادیر K% در فیلد c1 و مقادیر D% در فیلد c2 نمایش داده می شود.

البته با توجه به استراتژی معاملاتی خود می توانید مقادیر را به دلخواه تغییر دهید. (در فیلتر زیر مقدار K و D هر کدام بر روی عدد 14 تنظیم شده است) این فیلتر یکی از فیلترهای مهم و کاربردی بورس تهران می باشد.

true == function () { var max = [ih][0].PriceMax; var min = [ih][0].PriceMin; for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) { if (max < [ih][ipos].PriceMax) max = [ih][ipos].PriceMax; } for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++) { if (min > [ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; } K = ((((pc)-min) / (max – min)) * 100); D=(K +((([ih][0].PClosing-min)/(max – min))*100)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min))*100))/3 (cfield1)= AdvRoundColor(K,1) (cfield2)= AdvRoundColor(D,2) return true; } ()

فیلتر نمادهایی که در 5 روز گذشته منفی معامله شده اند

[ih][5].PClosing > [ih][4].PClosing && [ih][4].PClosing > [ih][3].PClosing && [ih][3].PClosing > [ih][2].PClosing && [ih][2].PClosing > [ih][1].PClosing && [ih][1].PClosing > [ih][0].PClosing

5/5 - (1 امتیاز)

related posts

پیام بگذارید