هولدینگ چیست؟

توسط محمد‌حسین عامری

همانطور که گفتیم شرکت ها به دو دسته شرکت های سرمایه گذار و شرکت های سرمایه پذیر تقسیم می شوند، اگر شرکتی با هدف سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر تشکیل شود این شرکت را شرکت سرمایه گذاری می نامند.

وقتی که یک شرکت سرمایه گذاری اقدام به سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر دیگر می کند و بیش از 50 درصد سهم شرکت دیگری را خریداری می کند در واقع او حکم شرکت مادر را پیدا می کند.

شرکتهایی را که شرکت مادر در آن ها سرمایه گذاری می کند به او وابسته می شوند و یا جز شرکت های تابعه او محسوب می شوند.

به شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت های دیگر و داشتن حق کنترل در آن شرکت ها مدیریتشان را بر عهده می گیرد اصطلاحاً هولدینگ می گویند.

شرکت های وابسته یک هولدینگ

هر شرکتی که قسمتی از سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد شرکت وابسته تعریف شده می شود.

شرکت های تابعه یک هولدینگ

هر شرکت وابسته ای که شرکت مادر سهمی بیش از 50 درصد از آن داشته باشد و کنترل و مدیریت آن بر عهده شرکت مادر است.

چنین شرکت های وابسته ای را شرکت تابعه شرکت مادر به حساب می آورند.

5/5 - (1 امتیاز)

related posts

پیام بگذارید